A female Baule sculpture
A male Baule sculpture
A male Baule sculpture
A Baule maternity
A Baule face mask
A male Baule sculpture
A Baule maternity sculpture
A Baule headdress mask
A Baule maternity sculpture
A Baule Maternity
A large Bobo mask
A female Baule sculpture